ALGEMENE VOORWAARDEN LESLI LIVING B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer: 08071485 op 1 september 2008.

Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Lesli: Lesli Living B.V. te Lichtenvoorde, leverancier van producten voor tuin en serre.
Afnemer of wederpartij: hij/zij die producten van Lesli koopt en afneemt, hierna genoemd: “wederpartij”.

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Lesli en de wederpartij gesloten overeenkomsten.
Lesli sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de wederpartij uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Lesli zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
De wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Lesli.
De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling bij Lesli en de schriftelijke aanvaarding door Lesli daarvan.
De wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling deze leveringsvoorwaarden, mits de voorwaarden door Lesli op de juiste wijze aan de wederpartij bekend zijn gemaakt.
Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Lesli binden haar niet,
voor zover zij niet door haar directie c.q. procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dat geval te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven procuratie hebben.
De door Lesli gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen,
tenzij anders aangegeven. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Lesli mag uitgaan.
De inhoud van folders, brochures en dergelijke zijn onder voorbehoud en binden Lesli niet.
Lesli heeft het recht, indien de opdracht niet aan haar wordt gegeven, alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te verstrekken in rekening te brengen aan wederpartij.

Artikel 3: Levering en leveringstijd
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen ter plaatse waar Lesli haar bedrijf uitoefent.
De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Lesli te leveren goederen. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van Lesli bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert die af te leveren goederen in ontvangst te nemen.
Een door Lesli opgegeven termijn van levering is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Lesli schriftelijk in gebreke te stellen.
De binding van Lesli aan een overeengekomen fatale termijn vervalt indien de wederpartij wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekening van de wijziging Lesli in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Lesli aangegeven leveringstermijn.
Lesli is niet gehouden de goederen in gedeelten af te leveren tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven bedrag.
Het is Lesli toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Lesli bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Lesli de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, producten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.
Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wederpartij is gehouden deze goederen op eerste verzoek aan Lesli te retourneren op straffe van een boete van € 1.000 per dag.

Artikel 5: Emballage
Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Lesli.

Artikel 6: Modellen en voorbeelden
Indien door Lesli een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren goederen kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 7: Directe opeisbaarheid van vorderingen en ontbindingsbevoegdheid door Lesli
De vorderingen van Lesli op de wederpartij zijn in ieder geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Lesli omstandigheden ter kennis komen die Lesli goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b) indien Lesli de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de gevallen als genoemd in lid 1 is Lesli naast het feit dat de vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar zijn bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Lesli schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Lesli zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Lesli bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen
De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Lesli de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Lesli er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk één maand na aflevering.
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van één maand naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Lesli voor de wederpartij mogelijk is, doch uiterlijk tot drie maanden na de levering.
De prestatie van Lesli geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Lesli worden geretourneerd.

Artikel 9: Garantie
Lesli garandeert gedurende een periode van drie maanden na de levering van de goederen dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten.
De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en verkeerd gebruik van de afgeleverde goederen. Hieronder wordt mede verstaan het gebruik van de goederen op een andere manier als aangegeven op de verpakking en/of gebruiksaanwijzing.
Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel of vervanging van de zaak. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
De te vervangen goederen moeten daartoe franco aan Lesli worden gezonden. Lesli wordt daarvan eigenaar.
Lesli heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij volledig te crediteren.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van goederen door Lesli aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst of in het verleden gesloten of in de toekomst nog te sluiten overeenkomsten is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
Door Lesli afgeleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits de wederpartij al haar verplichtingen die voortvloeien uit met Lesli gesloten overeenkomsten stipt nakomt. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de goederen te verpanden aan derden of deze op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over na bewerking ontstane nieuwe zaken. De afnemer houdt de nieuwe goederen voor Lesli.
De wederpartij verplicht zich te allen tijde om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Lesli ter inzage te geven.
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Lesli gerechtigd afgeleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij machtigt Lesli de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden dan wel is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag aan Lesli van het door de wederpartij op grond van deze overeenkomst of reeds in het verleden gesloten overeenkomsten verschuldigde.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Lesli zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
Indien er gevaar voor verwarring is van wie goederen afkomstig zijn, is de wederpartij gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als eigendom van Lesli.
De wederpartij verleent Lesli een pandrecht op alle goederen die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Lesli door haar in de macht van de wederpartij worden gebracht, alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn koper bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Lesli in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Lesli verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden mede begrepen.

Artikel 11: Prijzen
Prijzen worden overeengekomen in euro’s en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Bij overeenkomsten met een factuurwaarde van tenminste een op de prijslijst van Lesli aangegeven bedrag, geldt dat de prijs inclusief vrachtkosten is. Voor overeenkomsten met een factuurwaarde lager dan het op de prijslijst van Lesli aangegeven bedrag, worden extra vrachtkosten in rekening gebracht.
Lesli is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de wederpartij wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.
Lesli is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van materialen, halffabrikaten, of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 12: Betaling
Betaling door wederpartij van facturen dient, zonder opschorting, verrekening of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Lesli in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim.
Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Lesli is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de wederpartij zijn verplichtingen tot betaling niet volledig is nagekomen.
Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 100.
De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet verrekenen met enige vordering op Lesli.
De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Lesli zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Lesli te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering, met de eventueel daarop vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat Lesli daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
Een later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Lesli tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
Lesli is eveneens gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Lesli komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.
Bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Lesli. Ingediende bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, onder curatelestelling,
in geval van enig beslag op goederen of vorderingen of in geval van overlijden van de wederpartij zijn de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Lesli is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat de goederen na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt. Onder ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de goederen op een andere manier gebruiken dan op de verpakking en/of gebruiksaanwijzing is aangegeven. Lesli is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat of nadat wederpartij de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
Lesli is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
Indien Lesli terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de wederpartij Lesli terzake volledig vrijwaren en Lesli alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
De aansprakelijkheid van Lesli uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het factuurbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Lesli wordt gedekt.

Artikel 14: Overmacht
Tekortkomingen van Lesli in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
Tekortkomingen van Lesli in de nakoming van de overeenkomst tengevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Lesli toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
Lesli heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lesli haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lesli opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lesli niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Lesli bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Transport
Indien vervoer van af te leveren goederen is overeengekomen geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Lesli door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 16: Toepasselijk recht bij geschillen
Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Lesli worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Lesli de wederpartij een termijn van een maand nadat Lesli zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen

Artikel 18: Wijziging van de voorwaarden
Lesli is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Lesli zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Noach klant: Tenzij in deze specifieke Noach condities anders geregeld, zijn in alle gevallen van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland te Arnhem, onder nummer 08071485.

Lichtenvoorde, 28 augustus 2008
L. Groeneveld, Directeur

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.