ALGEMENE VOORWAARDEN LESLI LIVING B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer: 08071485 op 11 april 2024.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Lesli: Lesli Living B.V. gevestigd te Lichtenvoorde c.q. een aan haar gelieerde onderneming.
Afnemer of wederpartij: hij/zij die goederen van Lesli koopt en afneemt
Overeenkomst: elke afspraak die tussen Lesli en wederpartij tot stand komt alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding, uitvoering en afhandeling van die afspraak.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Lesli en de wederpartij gesloten overeenkomsten, een en ander in de ruimste zin van het woord

2. Lesli sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de wederpartij uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat in het geval dat de bepalingen in de algemene voorwaarden van Lesli en de wederpartij strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Lesli prevaleren.

3. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een door Lesli tekenbevoegd persoon zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

4. De wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Lesli.

5. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling bij Lesli en de schriftelijke aanvaarding door Lesli daarvan dan wel door uitvoering van de opdracht.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is , dan dient de uitleg plaats te vinden c.q. de situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Lesli niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst / opdracht(bevestiging) opgenomen voorwaarden.

9. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Lesli binden haar niet, voor zover zij niet door haar directie c.q. procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dat geval te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven procuratie hebben.

10. Lesli wijst ieder eventueel door de wederpartij aan Lesli opgelegd verpandingsverbod van vorderingen nadrukkelijk van de hand.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. De door Lesli gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en van algemene aard. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Lesli mag uitgaan van de juistheid van alle door de wederpartij verstrekte gegevens.

2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of indien Lesli genoodzaakt is haar prijzen c.q. offerte te wijzigen conform hetgeen is opgenomen in artikel 12 lid 3 van deze voorwaarden.

3. De inhoud van folders, brochures en dergelijke zijn onder voorbehoud en binden Lesli niet

4. Lesli heeft het recht, indien de opdracht niet aan haar wordt gegeven, alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te verstrekken in rekening te brengen aan wederpartij.

5. Lesli kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren of voorwaarden verbinden aan een opdracht.

6. Indien de aanvaarding afwijkt van de door Lesli gedane aanbieding, is Lesli daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijking tot stand, tenzij Lesli de afwijking schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op het afleveradres van de afnemer.

2. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Lesli te leveren goederen. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van Lesli bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert die af te leveren goederen in ontvangst te nemen.

3. Een door Lesli opgegeven (lever)termijn is nimmer een fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Lesli schriftelijk in gebreke te stellen. Lesli dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Het is Lesli toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Lesli bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de waarde van een deellevering onder het Franco orderbedrag ligt, heeft Lesli het recht transportkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
Tenzij anders overeengekomen, behoudt Lesli de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, producten, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wederpartij is gehouden deze goederen op eerste verzoek aan Lesli te retourneren op straffe van een boete van € 1.000 per dag.

ARTIKEL 6: EMBALLAGE
Emballagemateriaal kan door Lesli tegen de kostprijs in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7: MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door Lesli een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren goederen kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

ARTIKEL 8: DIRECTE OPEISBAARHEID VAN VORDERINGEN EN ONTBINDINGSBEVOEGDHEID

1. De vorderingen van Lesli op de wederpartij zijn in ieder geval onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a) indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
b) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Lesli omstandigheden ter kennis komen die Lesli goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
c) indien Lesli de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
d) In geval van liquidatie, van (aanvraag of uitspreken van) (voorlopige) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij, van aanvraag of toelating van de wederpartij tot de wettelijk schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

2. In de gevallen als genoemd in lid 1 is Lesli naast het feit dat de vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar zijn bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Lesli schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Lesli zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Lesli bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien Lesli tot opschorting of ontbinding overgaat, is Lesli niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de wederpartij die daardoor mogelijk zijn ontstaan.

5. Lesli kan te allen tijde een beoordeling bij de kredietverzekering laten uitvoeren. Op basis van voornoemde beoordeling kunnen (aanvullende) betalingscondities voor de afnemer worden bepaald.

ARTIKEL 9: GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

1. De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of Lesli de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Lesli er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving voor goederen te doen binnen 7 dagen na levering van de goederen aan de eindgebruiker.

2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

3. De prestatie van Lesli geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Tijdig reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lesli aan Lesli worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking.

ARTIKEL 10: GARANTIE GEBRUIKSGOEDEREN

1. Lesli garandeert gedurende een periode van drie maanden na de levering van gebruiksgoederen dat de door haar geleverde gebruiksgoederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten.

2. De garantie geldt uitdrukkelijk slechts voor gebruiksgoederen en geldt niet voor ondeugdelijk en verkeerd gebruik van de afgeleverde goederen. Hieronder wordt mede verstaan het gebruik van de goederen op een andere manier als aangegeven op de verpakking en/of gebruiksaanwijzing.

3. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel of vervanging van de zaak. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

4. De te vervangen goederen als bedoeld in lid 3 moeten aan Lesli worden gezonden. De verzendkosten komen voor rekening van Lesli, tenzij anders overeengekomen. Lesli wordt daarvan eigenaar.

5. Lesli heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij volledig te crediteren.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Iedere levering van goederen door Lesli aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst of in het verleden gesloten of in de toekomst nog te sluiten
overeenkomsten is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

2. Door Lesli afgeleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits de wederpartij al haar verplichtingen die voortvloeien uit met Lesli gesloten overeenkomsten stipt nakomt. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de goederen te verpanden aan derden of deze op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over na bewerking ontstane nieuwe zaken. De afnemer houdt de nieuwe goederen voor Lesli.

3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lesli veilig te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich te allen tijde om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen ten aanzien van één of meer goederen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Lesli gerechtigd alle door haar afgeleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of te doen halen.
De wederpartij machtigt Lesli de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden dan wel is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag aan Lesli van het door de wederpartij op grond van deze overeenkomst of reeds in het verleden gesloten overeenkomsten verschuldigde.

6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Lesli daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7. Indien er gevaar voor verwarring is van wie goederen afkomstig zijn, is de wederpartij gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als eigendom van Lesli.

8. De wederpartij verleent Lesli een pandrecht op alle goederen die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Lesli door haar in de macht van de wederpartij worden gebracht, alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn koper bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Lesli in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Lesli verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden mede begrepen.

ARTIKEL 12: PRIJZEN

1. Prijzen worden overeengekomen in euro’s en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij overeenkomsten met een factuurwaarde van tenminste het, op dat moment geldende prijslijst van Lesli, aangegeven bedrag, geldt dat de prijs inclusief vrachtkosten is. Voor overeenkomsten met een factuurwaarde lager dan het, op dat moment geldende prijslijst van Lesli, aangegeven bedrag, worden extra vrachtkosten in rekening gebracht.

2. Lesli is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de wederpartij wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

3. Het is Lesli te allen tijde toegestaan prijsverhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen indien een wijziging plaatsvindt in één van de prijsbepalende factoren. Onder prijsbepalende factoren wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: stijging van verzekeringspremie(s), stijging van materialen, stijging van tarieven van zeevracht, halffabricaten, of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en ver hoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie, een aanzienlijke wijziging in valuta-verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. Indien Lesli de prijs van het product verhoogd met meer dan 10% van het factuurbedrag, dan heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging uit de wet voortvloeit.

ARTIKEL 13: BETALING

1. Betaling door wederpartij van facturen terzake van de geleverde goederen dient, zonder opschorting, verrekening of korting, te geschieden op basis van de overeengekomen betalingstermijn en in de daar aangeleverde valuta, tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2. Deze termijn geldt als een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim.

3. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, over dit bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Lesli is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de wederpartij zijn verplichtingen tot betaling niet volledig is nagekomen.

4. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 250.

5.De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

6. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet verrekenen met enige vordering die hij heeft op Lesli.

7. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Lesli zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Lesli te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering, met de eventueel daarop vallende rente en kosten, behoorlijk gedekt is en dat Lesli daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Lesli tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden

8. Lesli is eveneens gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Lesli komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

9. Bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Lesli. Ingediende bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, onder curatelestelling, in geval van enig beslag op goederen of vorderingen of in geval van overlijden van de wederpartij zijn de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

11. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de wederpartij.

 ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

1. Lesli is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt. Onder ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking en/of gebruiksaanwijzing is aangegeven. Bij verbruiksgoederen wordt daarnaast onder verkeerd gebruik in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: de verbruiksgoederen gebruiken in (voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is Lesli niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat
nadat wederpartij de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Hout en metaal kan door weersomstandigheden (vocht en warmteverschillen) gaan ‘werken’. Lesli kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2. In het geval Lesli aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade van de wederpartij, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lesli aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lesli toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Lesli is nimmer aansprakelijk voor:
a) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade;
b) afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde zaken;
c) onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de wederpartij van het geleverde;
d) schade van welke aard ook, ontstaan doordat Lesli is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Lesli nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Lesli bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Lesli steeds de bedoeling van de wederpartij als uitgangspunt neemt, ook al zal het advies kostentechnisch niet altijd de meest rendabele zijn.

5. De wederpartij vrijwaart Lesli voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lesli toerekenbaar is.
Indien Lesli uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Lesli zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lesli, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lesli en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

6. De aansprakelijkheid van Lesli uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het factuurbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van Lesli wordt gedekt.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lesli.

ARTIKEL 15: RISICO-OVERGANG EN TRANSPORT

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop de goederen aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

2. Indien vervoer van af te leveren goederen is overeengekomen geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij Franco levering is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Lesli door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

1. Tekortkomingen van Lesli in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. Tekortkomingen van Lesli in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van onder andere oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Lesli toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

3. Lesli heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lesli haar verbintenis had moeten nakomen

4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lesli opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lesli niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. Indien Lesli bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Lesli worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Lesli de wederpartij een termijn van een maand nadat Lesli zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18: PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen

ARTIKEL 19: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Lesli is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Lesli zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.